DM Radiocom

Rx-UHF-MB
ReferenceFrequencyData rateBand 
CBVR4400 - 5800 MHzVideoC
EBVR2200 - 2400 MHzVideoS
Rx-UHF-MB400 - 470 MHz115.2 kbpsUHF